Visstand

Hofman Aquamarien is gespecialiseerd in visstandonderzoek, visbeleid, visstandbeheer, (inrichtings)maatregelen voor vis en vismigratie.

In het waterbeheer spelen vissen een steeds belangrijkere rol. Een goede ontwikkeling, want vissen zeggen veel over het ecologisch functioneren van alle typen zoet, brak en zout water.

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is de visstand een kwaliteitselement voor het beoordelen van de ecologische toestand van watersystemen. De KRW verplicht waterbeheerders de visstand te onderzoeken en te monitoren (visstandbemonstering en beoordeling met KRW-maatlatten), doelen voor de visstand vast te stellen en maatregelen te treffen om die doelen te realiseren.

Ook het Beleidsbesluit Binnenvisserij, de Europese Aalverordening en de Wet Natuurbescherming zijn gericht op een gevarieerde en duurzame visstand.

Hofman Aquamarien is een ervaren partner voor werkzaamheden die voortkomen uit bovenstaand beleid.